Charakterystyka kierunku WF

WYCHOWANIE FIZYCZNE I STOPIEŃ

Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz wybitnych naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami oraz specyficznymi kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi mu efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych w celu zaspokojenia ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i hedonistycznych  związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Na kierunku wychowanie fizyczne realizowane są przedmioty zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego z pełnym wymiarem praktyk zawodowych.

W ramach treści do wyboru, program kształcenia umożliwia  podnoszenie umiejętności i kompetencji studentów zarówno w zakresie specjalizacji sportowych, jak również aktywności zorientowanej na zdrowie.

W zależności od wybranej specjalizacji (z których każda trwa cztery semestry, czyli 175 godzin zajęć oraz 30 godzin praktyk) studenci odbywają  praktyki instruktorskie w wiodących klubach sportowych regionu, klubach fitness oraz gabinetach fizjoterapeutycznych.

Ponadto już w trakcie pierwszego semestru studenci odbywają kurs na wychowawcę wypoczynku (NOWOŚĆ).

W trakcie nauki student zdobywa umiejętności językowe w zakresie nauk o kulturze fizycznej zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studenci mają możliwość realizacji wybranych przedmiotów w języku obcym.

Możliwości zatrudnienia:

  • nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach (po zakończeniu studiów II stopnia), w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym,
  • instruktorzy wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe,
  • instruktorzy kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • trenerzy personalni – w klubach fitness czy w ramach samodzielnej działalności gospodarczej

Specjalizacje do wyboru:

WYCHOWANIE FIZYCZNE II STOPIEŃ

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 2 lata (4 semestry). To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej, jak również wyposażają w praktyczne umiejętności organizowania aktywnych form czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, oraz wybitnych naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na kierunku realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego z pełnym wymiarem praktyk zawodowych.

W pierwszym semestrze II roku realizowane są efekty kształcenia ze specjalizacji wybranej przez studentów: aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnościami lub aktywność fizyczna osób w starszym wieku. Podczas zajęć zapoznają się oni z charakterystyką poszczególnych grup, poznają zaadoptowane do ich potrzeb formy aktywności fizycznej, hospitują i czynnie uczestniczą w zajęciach rehabilitacyjnych i  sportowych prowadzonych przez specjalistów.

Ze specjalizacją związane są praktyki w wymiarze 30 godzin, podczas których studenci prowadzą zajęcia w wybranych przez siebie lub współpracujących z uczelnią placówkach (ośrodki, szkoły integracyjne i  specjalne, kluby sportowe dla osób z niepełnosprawnościami, kluby seniora).

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków (terapeuci integracji sensorycznej i dogoterapii, członek sztabu kadry narodowej w wioślarstwie na Igrzyska Paraolimpijskie).

Dzięki temu, że duża część zajęć odbywa się na sali gimnastycznej, hali sportowej lub w dedykowanych danej grupie instytucjach, studenci są przygotowani merytorycznie i praktycznie do prowadzenia różnych form aktywności fizycznej z osobami z niepełnosprawnościami lub starszymi. Znacząco zwiększa to możliwości wyboru ścieżki zawodowej po ukończeniu studiów.

Po ukończeniu specjalizacji studenci otrzymują legitymację instruktora aktywności fizycznej osób z  niepełnosprawnościami lub instruktora aktywności fizycznej osób starszych wydaną przez Uniwersytet Szczeciński.

W drugim semestrze pierwszego roku, podczas obozu wędrownego w górach, studenci zdobywają wiedzę dotyczącą przygotowania i prowadzenia wędrówek pieszych w różnych terenach oraz umiejętności właściwego doboru treści programowych dla różnych form aktywności turystycznej. Uczą się podstaw nawigacji, topografii, czytania map i lokalizacji w terenie oraz właściwego doboru i posługiwania się sprzętem i ekwipunkiem w zależności od warunków terenowych i klimatycznych. Po kilku dniach spędzonych w górach, czerpiąc wiedzę zarówno od wykładowców US jak i ratowników GOPR, potrafią właściwie użyć lin, węzłów i karabinków w praktyce trekkingowej i hikingowej oraz do asekuracji i czynności ratunkowych. Znają sygnalizację alarmową i zasady komunikacji z ratownikami oraz sposoby bezpiecznego i sprawnego poruszania się w trudnym terenie.  Nasi absolwenci są w pełni gotowi do bezpiecznego wykorzystywania różnych form aktywności fizycznej w turystyce szkolnej oraz prywatnej działalności komercyjnej.

Absolwent zdobywa umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studenci mają możliwość realizacji wybranych przedmiotów w języku obcym.

 

Możliwości zatrudnienia :

  • nauczyciele wychowania fizycznego we wszystkich rodzajach szkół oraz w innych instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym,
  • w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
  • w placówkach wychowawczych, w klubach sportowych,
  • w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną,
  • w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
  • w samodzielnych formach działalności gospodarczej.