Charakterystyka kierunku WF

I stopień

Opis kierunku

Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów). To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menedżerskiej w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz wybitnych naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się wiedzą i umiejętnościami  z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, oraz specyficznymi kompetencjami personalnymi i społecznymi umożliwiającymi mu efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych w celu zaspokojenia ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i hedonistycznych  związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Na kierunku wychowanie fizyczne realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej z pełnym wymiarem praktyk zawodowych.

W ramach treści do wyboru, program kształcenia umożliwia ponadto podnoszenie umiejętności i kompetencji studentów zarówno w zakresie specjalizacji sportowych, jak również aktywności zorientowanej na zdrowie. Wybierając specjalizację kinezyprofilaktyka student realizuje efekty kształcenia z zakresu teorii i praktyki gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej oraz problematyki zdrowia w szkole. W ramach tej specjalizacji studenci odbywają praktyki w wybranych placówkach oświatowych oraz kształcą się w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Realizacja efektów kształcenia ze specjalizacji sport umożliwia nabycie kompetencji specjalistycznych z wybranej dyscypliny sportu oraz uzyskanie stopnia instruktora (dodatkowo z piłki nożnej – stopień trenera UEFA C umożliwiający prowadzenie zespołu na poziomie ligi okręgowej, z piłki ręcznej licencję C Związku Piłki Ręcznej w Polsce uprawniającą do prowadzenia drużyn wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych, z lekkiej atletyki – stopień instruktora sportu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych, z piłki siatkowej- stopień uprawniający do prowadzenia grup młodzieżowych) lub trenera personalnego. W ramach tej specjalizacji student odbywa praktyki instruktorskie w klubach sportowych. W trakcie nauki student zdobywa umiejętności językowe w zakresie nauk o kulturze fizycznej zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studenci mają możliwość realizacji wybranych przedmiotów w języku obcym.

Możliwości zatrudnienia

  • nauczyciele wychowania fizycznego w szkole podstawowej w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym,
  • instruktorzy wybranej dyscypliny sportu w klubach sportowych oraz placówkach oświatowych prowadzących grupy sportowe (klubach sportowych itp.),
  • instruktorzy kinezyprofilaktyki w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną,
  • trenerzy personalni – w klubach fitness.

II stopień

Opis kierunku

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 2 lata (4 semestry). To kierunek stworzony z myślą o osobach, które lubią aktywność fizyczną. Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej i wychowawczej, jak również wyposażają w praktyczne umiejętności organizowania aktywnych form czasu wolnego dzieci, młodzieży, osób w starszym wieku oraz osób niepełnosprawnych. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, oraz wybitnych naukowców z dziedziny nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami  i kompetencjami społecznymi z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Na kierunku realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z pełnym wymiarem praktyk zawodowych, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych. W ramach treści do wyboru, program kształcenia umożliwia podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie specjalizacji instruktora rekreacji ruchowej osób w starszym wieku lub instruktora rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych. W ramach specjalizacji student odbywa praktyki instruktorskie. Absolwent zdobywa umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Studenci mają możliwość realizacji wybranych przedmiotów w języku obcym.

Możliwości zatrudnienia

  • nauczyciele wychowania fizycznego we wszystkich rodzajach szkół oraz w innych instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym,
  • w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
  • w placówkach wychowawczych, w klubach sportowych,
  • w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną,
  • w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
  • w samodzielnych formach działalności gospodarczej.