Charakterystyka kierunku ZDROWIE PUBLICZNE

Zdrowie publiczne jest kierunkiem studiów propagującym szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną i edukację społeczeństwa. Obowiązujący na naszym kierunku praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie kompetencji w zakresie monitorowania sytuacji zdrowotnej populacji ludzi w różnym wieku, tworzenia i realizacji programów dotyczących profilaktyki zdrowotnej, a także organizacji opieki i rehabilitacji psychospołecznej osób z dysfunkcjami.
Nasi absolwenci znają prozdrowotne elementy stylu życia, potrafią rozpoznawać czynniki zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, opracowywać i wdrażać programy promocji zdrowia dla ludzi w każdym wieku. Studia na kierunku zdrowie publiczne mają charakter interdyscyplinarny, gdyż studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk społecznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, zgłębiając zagadnienia z takich dziedzin, jak: medycyna, zarządzanie, ekonomia, psychologia, socjologia, polityka zdrowotna, dietetyka.

Oferujemy:
studia I stopnia (licencjackie), specjalność: promocja zdrowia
studia II stopnia (magisterskie), specjalność: promotor i trener zdrowia, w ramach której do wyboru są dwie specjalizacje: aktywny senior oraz promocja zdrowia i profilaktyka osób w różnym wieku.
Zajęcia na kierunku zdrowie publiczne prowadzone są przez profesjonalnie przygotowaną kadrę naukową. Stwarzamy możliwość kreatywnego realizowania zainteresowań, pasji i wszelkich działań zmierzających do podejmowania w przyszłości przedsięwzięć na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.
Zajęcia odbywają się dodatkowo na halach sportowych na terenie uczelni oraz w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka wyposażonym w najnowocześniejszą aparaturę pomiarową.

Studiując możesz jednocześnie rozwijać swoje zainteresowania i pasje w różnych sekcjach sportowych oraz kołach naukowych, brać udział w dodatkowych bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach, a także wyjeżdżać na studia za granicą w ramach programu Erasmus+.

Koło Naukowe Promotorzy Zdrowia, zajmuje się szerzeniem wiedzy o promocji zdrowia, o współczesnych zagrożeniach zdrowia oraz kształtowaniem motywacji do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia i podejmowaniem działań na rzecz zdrowia społeczeństwa.

Po ukończeniu studiów absolwenci posiadają kompetencje do zajmowania stanowisk wykonawczych oraz pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia, m.in.
– w zakresie zarządzania i promocji zdrowia w zakładach opieki zdrowotnej,
– w nadzorze sanitarno-epidemiologicznym,
– w instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
– w organizacjach rządowych i pozarządowych,
– w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna),
– w zakresie realizacji programów finansowanych ze środków UE,
– w dziennych placówkach opieki, sanatoriach i uzdrowiskach itd.

STUDIUJĄC NA NASZYM WYDZIALE POZNASZ WIELU CIEKAWYCH LUDZI, WYBITNYCH SPORTOWCÓW I PROMOTORÓW ZDROWIA A TAKŻE ZDOBĘDZIESZ BAGAŻ UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH W PRZYSZŁEJ PRACY ZAWODOWEJ

– ZAPRASZAMY STUDIUJ Z NAMI!