Uwaga Maturzyści! Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2023/2024!

Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w roku akademickim 2023/2024 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać w ciągu roku stypendium w wysokości 7 000 zł.

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę w 2023 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: stypendia-pomostowe.pl,
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2443 zł brutto wyliczony z czerwca 2023 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100,

Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. do godziny 16:00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 roku.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/.

Informacji o programie stypendialnym udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

tel. (42) 632-59-91, 631-95-58,

 

KOWR OT w Szczecinie

71-012 Szczecin, ul. Bronowicka 41

Olga Marska tel. (91) 81-44-280