Zarządzenie Rektora US Nr 8/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii: Zarządzenie Rektora US nr 8/2019

Monitor Uniwersytetu Szczecińskiego
monitor.usz.edu.pl/8-2019/

Instrukcja postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi

 

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim: Zarządzenie nr 130/2019

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego: Zarządzenie nr 129/2019

ZARZĄDZENIE NR 128/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim: Zarządzenie nr 128/2019

ZARZĄDZENIE NR 127/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: Zarządzenie nr 127/2019

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego:  Zarządzenie nr 124/2019

Więcej informacji – Dział BHP i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego http://bhp.usz.edu.pl