Diagnostyka sportowa
unikatowy w Polsce kierunek studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku diagnostyka sportowa trwają 3 lata (6 semestrów). Podwalinami do utworzenia tego kierunku studiów jest potencjał naukowy Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. W trakcie całego cyklu kształcenia studenci będą mieli okazję udziału w badaniach naukowych prowadzonych w tej specjalistycznej i nowoczesnej placówce badawczej, w której oceny przygotowania motorycznego w tym również startowego dokonuje wielu czołowych sportowców Pomorza Zachodniego.
W trakcie studiów studenci nabywają kwalifikacje z zakresu szeroko pojętej diagnostyki sportowej oraz kształtują umiejętności pracy laboratoryjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik badawczych. Kluczowymi zagadnieniami związanymi z całym procesem kształcenia są m.in:
– zdobycie umiejętności obsługi specjalistycznej aparatury pomiarowej;
– zdobycie umiejętności analizy i interpretacji wyników diagnostycznych, niezbędnych do efektywnego prowadzenia procesu szkolenia sportowego;
– poznanie nowoczesnego warsztatu pracy laboratoryjnej wykorzystywanej w procesie szkolenia sportowego, w tym badań opartych o techniki biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, kinezjologii;
– pod okiem wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich, będących jednocześnie praktykującymi trenerami klubów ligowych oraz reprezentacji narodowych, zarówno w sportach zespołowych, jak i indywidualnych, student zapoznaje się ze współczesnymi formami i metodami kształtowania sprawności funkcjonalnej, przygotowania motorycznego oraz metodami wspomagania procesu treningowego zarówno na poziomie sportu profesjonalnego jak i amatorskiego;
– nabycie wiedzy z zakresu metodologii prowadzenia testów fizjologicznych oraz współtowarzyszących im testów biochemicznych stosownych w ocenie wydolności fizycznej zawodników oraz zdobycie kwalifikacji wdrożenia wniosków wynikających z badań dla optymalizacji procesu treningu;
– zdobycie umiejętności językowych w zakresie nauk o kulturze fizycznej, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Oferta kształcenia studentów na tym kierunku jest dostosowywana do wyzwań współczesności, zgodnie z wymogami oraz standardami europejskimi i światowymi, aktualnie obowiązującymi w zakresie nauk o kulturze fizycznej.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie 3-letniego cyku kształcenia

  • teoria i metodyka sportów indywidualnych i zespołowych
  • psychologiczne aspekty sportu
  • biochemia wysiłku fizycznego z elementami bioenergetyki
  • metody instrumentalne w diagnostyce sportowej
  • elementy odnowy biologicznej i współczesnej rehabilitacji w sporcie
  • podstawy treningu motorycznego w sportach indywidualnych i zespołowych
  • suplementacja w praktyce sportowej
  • metody diagnostyki molekularnej w sporcie
  • kontrola motoryczna
  • diagnostyka sensomotoryczna

Co dalej, czyli możliwości zatrudnienia

Absolwenci diagnostyki sportowej będą mogli poszukiwać zatrudniania w klubach sportowych w charakterze konsultanta /specjalisty lub członka sztabu szkoleniowego wspierającego proces treningu sportowego w dyscyplinach zespołowych oraz indywidualnych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy ośrodkach sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych jako specjaliści diagnostyki i kontroli sprawności fizycznej osób w różnym wieku. Uzyskane kompetencje pozwolą na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów aktywności fizycznej (prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej), diety oraz ewentualnej suplementacji. Potencjalnymi miejscami pracy dla specjalistów diagnostyki sportowej są także placówki edukacyjne takie jak szkoły mistrzostwa sportowego, centra kształcenia sportowego, akademie sportowe i in. Kompetencje absolwenta pozwolą na podjęcie pracy w laboratoriach naukowych zajmujących się badaniami w obszarze nauk o kulturze fizycznej (ang. sport science).

STUDIUJĄC NA NASZYM WYDZIALE POZNASZ WIELU WYBITNYCH SPORTOWCÓW I TRENERÓW, SPOTKASZ CIEKAWYCH LUDZI I ZDOBĘDZIESZ BAGAŻ UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH W PRZYSZŁEJ PRACY – ZAPRASZAMY STUDIUJ Z NAMI!